Ön Bilgilendirme ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"); ("Alıcı”) ve (“Sanatçı”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 1. TANIMLAR

Bu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

ALICI : Bir eseri ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişiyi,
Bakan : Ticaret Bakanı’nı,
Bakanlık : Ticaret Bakanlığı’nı,
Hizmet : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen eser sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,
Kanun : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
Platform : www.sanatyapiyo.com adlı internet sitesini ve mobil uygulamasını,
Sanatçı : Ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye eser sunan ya da eser sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve Sözleşme’nin 6. maddesinde bilgileri bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,
Sipariş Veren : Bir eseri www.sanatyapiyo.com internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden istemde bulunan gerçek kişiyi,
Sözleşme : Sanatçı ve Alıcı arasında yapılan bu Sözleşme’yi,
Taraflar : Sanatçı ve Alıcı’yı,
Eser veya Eserler : Satışa konu olan resim, illüstrasyon, dijital resim, video, heykel ve benzeri tüm sanat eserlerini, 
Yönetmelik : Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni, ifade eder.
 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

Bu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar bu Sözleşme kapsamında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. Bu Sözleşmenin konusunu gerçek kişi Alıcının, SanatYapıyo’ya ait platformda, eser satışa sunan Sanatçıya ait Eserin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Eserin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. Bu Sözleşme’nin yapılması Taraflar’ın ayrı ayrı SanatYapıyo ile yapmış oldukları üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup Taraflar bu Sözleşme konusu Eserin satışında SanatYapıyo’nun herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında Taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

 1. ALICININ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

4.1.  Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşmenin Alıcı tarafından Platformdan kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Platformun ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 1. a) Sanatçının unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 2. b)Eserlerin Platformdan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
 3. c)SanatYapıyo tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve Alıcıya elektronik iletişim kuralları ile Alıcının bu hususlarda SanatYapıyo’ya verdiği izinler, Alıcının yasal hakları, Sanatçının hakları ve Tarafların haklarını kullanım usulleri,
 4. e)Ürünler için Sanatçı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 5. f) Sözleşme konusu eserler için SanatYapıyo tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile eserlerin temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere Alıcının Sanatçıya ödeyeceği toplam bedel),
 6. g)Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Tarafların sorumlulukları,
 7. h)Alıcının cayma hakkına sahip olmadığı eserler,
 8. i)Alıcının cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcının cayma hakkını kaybedeceği,
 9. j)Cayma hakkı olan eserlerde, eser cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde Alıcının cayma isteminin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Sanatçıya karşı sorumlu olacağı, Sanatçının kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcıya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,
 10. l)Cayma hakkının bulunduğu durumlarda eserleri Sanatçıya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve eser bedelinin iadesi ve iade sırasında, Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 11. m)Alıcının Platform’da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel koşullar) detaylarını,
 12. n)Mahiyetine göre bu Sözleşmede de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme Alıcı tarafından Platform’da onaylanarak kurulduktan sonra Alıcıya elektronik posta ile gönderildiğinden Alıcı tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SanatYapıyo’nun da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.
 13. o)Uyuşmazlık hallerinde Alıcının SanatYapıyo’ya veya Sanatçıya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.
 14. ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ
Ünvanı : Artcomun Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi No:74/D Torun Center Kat:3 Ofis:10/2, 34349 Şişli/İstanbul
Mersis : cxxxx
Telefon : xxxx
 1. SANATÇI BİLGİLERİ
Ünvanı :
Adresi :
Mersis :
Telefon :
Sanatçı E-posta:
 1. ALICI BİLGİLERİ
Teslim Edilecek Kişi : Müşteri adı
Teslimat Adresi : Müşteri adresi
Telefon : Müşteri telefon numarası
E-posta/Kullanıcı Adı : Müşteri e-posta adresi / kullanıcı adı
 1. FATURA BİLGİLERİ

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

9.1. Eserlerin temel özelliklerini (türü, miktarı, şekli, rengi, adedi) SanatYapıyo’ya ait Platform’da yer almaktadır. Eserin temel özelliklerini satım süresince inceleyebilirsiniz. 9.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 9.3. Sözleşme konusu eserin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Adı , kodu

Eser Adı Adeti SKU Birim Fiyatı 

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Eser adı Toplam

9.4. SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, IYZICO TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI ESERİN BEDELİNİ IYZICO ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SANATÇIYA ÖDEMİŞ SAYILACAK VE BİR DAHA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRMEYECEKTİR. ALICININ İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA İADE HAKLARI SAKLIDIR.

 1. GENEL HÜKÜMLER

10.1. Alıcı, Platformda Sözleşme konusu eserin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı tüketici sıfatıyla istem ve şikayetlerini yukarıda yer alan Sanatçı iletişim bilgilerine ve/veya Platform’un sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcının; Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesinden, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından önce, Sanatçı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 10.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcının yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcının gösterdiği adresteki kişiye teslim edilir. Bu süre içerisinde Sanatçının edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşmeyi feshedebilir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu eserler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde Alıcıya teslim edilecektir. Alıcının veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda Alıcının ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Sanatçı sorumlu değildir. 10.3. Sanatçı, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ile işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 10.4. Alıcı, Sözleşme konusu eserin teslimatı için bu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Sanatçının sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Sanatçıya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Sanatçının herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 10.6. Alıcı, Sözleşme konusu eserin Alıcı veya Alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Sanatçıya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü üç gün içerisinde nakliye gideri Alıcıya ait olacak şekilde Sanatçıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 10.7. Alıcı, Sözleşme konusu eserin teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, hasarlı ve ayıplı eser kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan eserin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra eserin özenle korunması borcu, Alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa eser kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. 10.8. Eserin teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcıya aittir. Sanatçı, Platform’da teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Sanatçıya ait olacaktır. Eserin teslimatı mümkün olmaması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. 10.9. Sipariş konusu eserin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Sanatçının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcıya yazılı olarak veya Alıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde iade etmesi zorunludur. Eserin stokta bulunmaması durumu, eser ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise Sanatçı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcının hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Alıcı, olası gecikmeler için Sanatçıyı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 10.10. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcıya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Sanatçı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcıdan istemde bulunulabilir. Alıcının isteme konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr istemlerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Sanatçı, siparişi iptal etme hakkını haizdir. 10.11. Sipariş¸ edilmeyen eserlerin gönderilmesi durumunda, Alıcıya karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde, Alıcının sessiz kalması ya da malı kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz. 10.12. Alıcının Platformdan duyurulan zamanlarda sipariş edebileceği eser adetlerine kısıt getirilebilir. Alıcının Platformdan yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde eseri sipariş halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri Alıcıya iade edilecektir. Alıcı bu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, Sanatçının siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. ÖZEL ŞARTLAR

11.1. Alıcı Platformda birden fazla sanatçıdan tek bir sepette alışveriş yapabilecektir. Aynı sepet içerisinde farklı sanatçılardan alınan eserlerin her biri fatura kesilebilecektir 11.2. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve öngörüldüğünde sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir. 11.3. Dijital ürün satışlarında Sanatçı, Alıcıya ürünlerin Alıcıya tam ve gereği gibi iletildiği ve gönderilen karekodların eksiksiz şekilde çalıştığını kanıtlayan tüm bilgi ve belgeleri ve güvenli şekilde tutulmuş log kayıtlarını SanatYapıyo’ya iletmekle yükümlüdür. Aksi halde SanatYapıyo’nun 4.28. maddeden doğan hakları saklıdır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

12.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcıya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; * sipariş almak, eser sunmak, eser ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcıya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Sanatçı arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Sanatçı tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri SanatYapıyo, SanatYapıyo iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. 12.2. Alıcılara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için SanatYapıyo tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, Alıcı kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir. 12.3. Alıcı tarafından Platforma girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SanatYapıyo tarafındaki kendi sistem alt yapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcıya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli önlemlerin alınması sorumluluğu Alıcıya aittir. 12.4. Alıcı, SanatYapıyo’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulması isteminde bulunabilir. Alıcının bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken korunması gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SanatYapıyo’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde Alıcıya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır. 12.5. Platforma ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SanatYapıyo’nun anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SanatYapıyo’ya aittir. 12.6. Platformdan ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SanatYapıyo sorumlu değildir.

 1. CAYMA HAKKI

13.1. Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı eseri teslim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. 13.2. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin bildirimler Platformda belirtilen iletişim kanalları ile gösterilecektir. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına https://sanatyapiyo.com/iade-talep-formu/ linkinden ulaşılabilir. 13.3. SANATYAPIYO, BU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMADIĞINDAN SANATYAPIYO’YA KARŞI CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ VEYA SANATYAPIYO’DAN BEDEL İADESİ İSTEMİNDE BULUNULAMAZ.  13.4. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Sanatçı veya SanatYapıyo’ya mevzuat hükümlerine ve Platformdaki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. 13.5. Cayma hakkının kullanılması halinde:

 1. a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde eseri Sanatçıya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir.
 2. b)Cayma hakkı kapsamında iade edilecek eser kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa eser ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

13.6. Alıcı cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. 13.7. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde eser bedeli Alıcıya ödediği şekilde iade edilir. Eser, Sanatçıya iade edilirken, eserin teslimi sırasında Alıcıya ibraz edilmiş olan Özgünlük Belgesinin de Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. 13.8. Alıcı iade edeceği eseri ön bilgilendirme formunda belirtilen Sanatçının anlaşmalı kargo şirketi ile Sanatçıya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Sanatçıya aittir. İade için Alıcının bulunduğu yerde Sanatçının anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde Alıcı herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli Sanatçıya aittir. Alıcının iade edeceği eseri Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen Sanatçının anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve eserin kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Sanatçı sorumlu değildir. 13.9. Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan eserin çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile Alıcıya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka Alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Sanatçı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcının kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için istemde bulunulan iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

14.1. ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Sanatçı veya SanatYapıyo’nun kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan eserlere ilişkin sözleşmeler
 3. c)Elektronik ortamda anında ifa edilen eserler ile Alıcıya anında teslim edilen gayri maddi eserlere ilişkin sözleşmeler.
 4. d)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcının onayı ile ifasına başlanan eserlere ilişkin sözleşmeler.

Sözleşmeye konu eserin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan eser türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Sanatçı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

15.1. Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının eseri satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 15.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici istemleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 1. ESERİN FİYATI

Eserin peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Sanatçı veya SanatYapıyo tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 1. TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

17.1. Alıcının, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan istenebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcının borcu gecikmeli ifasından dolayı Sanatçının uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

 1. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

18.1. Bu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. 18.2. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Sanatçının ve IYZICO’nun resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. YÜRÜRLÜK

19.1. 19 (on dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcının üyelik hesabında mevcuttur ve istemde bulunulması halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir